Preguntes freqüents

Validesa legal

Aquell tipus de comunicació establerta per mitjans telemàtics en la que una tercera part, aliena a la comunicació, dona fe d’haver-se produït la comunicació. En el cas de Lleida.net, quan parlem de comunicacions electròniques certificades ens referim a l’SMS i al correu electrònic.

Les comunicacions electròniques convencionals són fàcilment manipulables. Això suposa que sigui molt senzilla la impugnació, en un procediment judicial, d’una comunicació electrònica sense certificar.

La certificació redueix aquest risc a la seva mínima expressió, en existir una tercera part que acredita el contingut i el moment de la comunicació. Per a acreditar aquest contingut, aporta un document que inclou una sèrie de mesures tècniques que evita la discussió sobre les dades contingudes. En el cas de Lleida.net, emetem el següent certificat, que inclou la nostra signatura digital amb un hash del missatge i un segell de temps d’una entitat de certificació.

Sí. Tant l’article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d’Enjudiciament Civil, com la mateixa LEC, reconeixen els documents electrònics com a mitjans de prova i com a mitjans de notificació. Així ho reconeix el Tribunal Suprem en el seu Auto 2501/2013 del 21 de març.

“el procurador dels tribunals va obtenir l’efectiva notificació i requeriment en forma telemàtica, amb els certificats electrònics acreditatius de la pràctica d’això, emesos per un prestador de serveis de certificació”.

En definitiva, una comunicació electrònica certificada (sigui SMS o correu electrònic) constitueix una prova documental legítima en un judici, sotmesa al règim general:

  • Si no s’impugna, constituirà una prova plena.

  • Si s’impugna el seu valor probatori, es valorarà amb arranjament al principi de la lliure convicció del jutge.

Evidentment. Al nostre ordenament jurídic, per a que existeixi un contracte es necessita consentiment, objecte i causa. Per acreditar l’existència d’aquest consentiment és perfectament vàlida la utilització d’un mitjà electrònic, equiparat a qualsevol mitjà escrit, com s’ha comentat anteriorment. Un cop més, l’existència d’una tercera part que proveeixi de manera fefaent l'existència d’aquest acord, suposa la creació d’una prova documental amb valor probatori reforçat, molt difícil de destruir.

Lleida.net pot certificar de manera bidireccional tant correus electrònics certificats com SMS certificats, generant-se autèntics contractes electrònics jurídicament vinculants.

L’article 28.2 de la LSSICE diu que “s’entendrà que s’ha rebut l'acceptació i la seva confirmació quan les parts a qui es dirigeixen puguin tenir constància d’ell. En el cas que la recepció de l’acceptació es confirmi mitjançant justificant de recepció, es presumirà que el seu destinatari pot tenir la referida constància des que aquell hagi estat emmagatzemat al servidor on estigui donat d’alta el seu compte de correu electrònic, o al dispositiu utilitzat per a la recepció de comunicacions.

Això implica que és suficient certificar que la comunicació està a disposició del receptor (és a dir, al seu telèfon mòbil si és un SMS certificat, o al seu servidor de correu si es tracta d’un correu electrònic certificat) perquè tingui validesa jurídica.

Es tracta d’una figura recollida a l’article 25 de la LSSICE com aquella entitat que, aliena a les declaracions de voluntat de les parts, les arxiva, registrant la data i l’hora d’aquestes.

Lleida.net és la primera operadora de telecomunicacions que presta serveis com a proveïdor de serveis de confiança. Amb l’autorització de la CMT, actualment integrada a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) des de l’any 1998, l’entitat ha estat requerida per Jutjats i Tribunals en centenars d’ocasions amb la finalitat de certificar les dades d’una determinada comunicació. Això ens obliga a complir totes les obligacions inherents a ostentar aquesta autorització.

D’aquesta experiència i del coneixement sobre les necessitats del client, obtenim el know-how per seguir oferint els nostres serveis de certificació amb la màxima qualitat i credibilitat.